Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Ikrafttrædelsesdato: 17-10-2001.  
Udsteder: Miljø- og Energiministeriet

Kapitel 7 – Information til forbrugerne om vandets kvalitet

§ 30

Stk. 1

Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg skal stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. Informationen skal mindst indeholde oplysniner om:

  1. Vandforsyningens navn, adresse, telefonnummer, faxnummer, e-post, hjemmeside og eventuelle kontaktperson(er)
  2. distributionsområder/forsyningsområder,
  3. indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra
  4. vandbehandling på vandforsyningsanlægget
  5. drikkevandets kvalitet i relation til maksimale værdier fastsat i henhold til bilag 1a-d, resultaterne af supplerende undersøgelser efter § 8, stk. 3, eller kvalitetskrav fastsat ved vilkår i indvindingstilladelsen, herunder antal og resultater af samtlige analyser, der er foretaget i henhold til denne bekendtgørelse og vilkår i indvindingstilladelsen, og
  6. en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre såsom hårdhed, jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet, værdier for parametre af særlig lokal betydning, såsom nitrat, nikkel og flourid, samt oplysninger om overskridelser af maksimale værdier fastsat i henhold til bilag 1a-d, resultaterne af supplerende undersøgelser efter § 8 stk.3, eller kvalitetskrav fastsat ved indvindingstilladelsen.

Stk. 2

Ejeren af det almene vandforsyningsanlæg skal mindst en gang om året opdatere oplysningerne efter stk. 1.

Stk. 3

Ejeren af det almene vandforsyningsanlæg skal mindst en gang om året offentliggøre oplysninger omfattet af stk. 1, nr. 1 og nr. 6, i et trykt medie, som er til rådighed for alle forbrugere af vand fra det almene vandforsyningsanlæg, f.eks. et omdelt lokalblad, en lokal vejviser eller en husstandsomdelt folder. Det skal af det offentliggjorte materiale fremgå, hvor og hvordan forbrugeren kan indhente yderligere oplysninger om forhold under stk. 1, nr. 2-5.